ALGEMENE VOORWAARDEN  DIERFYSIOTHERAPIE

 

Artikel 1: Definities

Dierenfysiotherapeut: is een fysiotherapeut die zich, na de opleiding tot humaan fysiotherapeut, verder geschoold heeft (middels de opleiding tot dierenfysiotherapeut) in het fysiotherapeutisch mogen behandelen van dieren. En krachtens de wet Besluit en Regeling diergeneeskundigen en het Besluit opleidingseisen en deskundigheid dierenfysiotherapeut, vermeld staat in het Register Diergeneeskunde als paraveterinair. In deze algemene voorwaarden ook aangeduid als Marieke de Hoogh-van Tol (verder genoemd als Marieke).

Klant: de eigenaar van de te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht de praktijk dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt(en): het door de klant ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren die middels dierfysiotherapie/ chiropractie/ laser/ tapen etc. behandeld wordt.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Marieke en de klant tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de praktijk is gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen Marieke en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2      Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden Marieke niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Marieke schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst

3.1      Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2      De tussen Marieke en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Marieke schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Marieke met de uitvoering van de overeenkomst  (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3      Marieke heeft te allen tijde het recht om, indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Marieke heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4      Marieke heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om haar motiverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

 

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst 

De tussen Marieke en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Marieke tot het leveren van een dierfysiotherapeutische onderzoek/behandeling en/of advies. Marieke voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst

5.1      De tussen Marieke en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:

  • Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Marieke in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • Indien de te behandelen Patiënt overlijdt;
  • Indien Marieke van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Indien het vertrouwen tussen Marieke en de klant op ernstige wijze is verstoord.

5.2      Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig tussentijds wordt beëindigd, dan zal Marieke, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3      Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant/debiteur in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 6: Tarieven en betaling

6.1      Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld.

6.2      Betaling dient direct na de behandeling per contant te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

6.3      Betalingen dienen in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Marieke.

6.4.    Indien de klant niet zelf bij de behandeling aanwezig kan zijn, dient diegene die het dier vasthoudt, de betaling te voldoen.

6.5      De klant/debiteur is niet gerechtigd om verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Marieke in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.6      Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant/Debiteur in verzuim. In dat geval is Marieke gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.7      Marieke heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar  werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Marieke is ontvangen.

 

Artikel 7: Annulering

Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien de klant de afspraak vergeet en Marieke onverrichte zake naar de afgesproken locatie gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klachten

8.1      Marieke zal er alles aan doen om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2      Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Marieke.

8.3      De Klant dient Marieke in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1      Indien Marieke op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Marieke in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Een afschrift van de polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering kunnen op verzoek worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2      Marieke sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

 

Artikel 10: Eigendom en administratie

Marieke zal administratie en verslagen en andere medische bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 7 jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Per 25 mei 2018 is de AVG wet ingetreden, lees hier hoe Marieke omgaat met de privacy van uw persoonsgegevens om aan deze wet te voldoen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1   Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Marieke en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2   In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van Marieke bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.