Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol.
Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol uit voort. Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.
Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.